top of page

Heading 1

ICF ETİK KURALLARI NEDİR ?

Koçluk sürecinde en önemli olgulardan bir tanesi de karşılıklı güven ve gizliliktir. Sürecin temeli olan güven Koç ve danışan açısından kayıtsız şartsız uyulması gereken bir ilişkinin de temelidir. Güven, gizlilik ve buna benzer daha pek çok öenmli olguyu göz önünde bulundurmak ve belli etik kurallar içinde çalışmak koçluk mesleğinin şartıdır.

ICF Uluslararası Koçluk Federasyonu Dünyanın en büyük Koçluk kuruluşudur.

Uluslararası Koçluk Federasyonu birliğe üye olan koçlardan belli etik kurallara uymalarını şart koşar . Federasyona üye olmanın ilk şartı aşağıdaki etik kurallara uymayı taahhüt etmektir.  

CENDEY Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri kurucusu Bozkurt Cendey'de ICF Uluslararası Koçluk Federasyonu üyesidir ve aşağıdaki etik kurallara uymayı taahhüt etmiştir.

Etik Kurallar, ICF temel değerleri ve ICF koçluk tanımına bağlantılı olarak, tüm ICF Üyeleri için uygun prensipleri, yükümlülük ve yürürlüğe koyulabilir uygulama standartlarını sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm ICF üyeleri ve ICF Unvanlı koçlar aşağıda yer alan Etik Kurallara uymayı taahhüt ederler:

ICF, koçluk tanımını ve felsefesini geliştirme ve üyeleri arasında etik standartlar oluşturma konusunda öncülük etmiştir. Kendi Etik Kuralları, Etik Davranış İnceleme Süreci, Program Şikayet Süreci ve Bağımsız İnceleme Kurulu (IRB) aracılığıyla ICF, profesyonel koçluk standartlarını belirler ve tüketicilere ICF Üyeleri, ICF Kimlik Sahipleri veya ICF onaylı Eğitim programları hakkında etik şikayetler sunmaları için bir yer sağlar.

ICF Etik Kuralları 5 Ana Kısımdan oluşmaktadır:

1. GİRİŞ

ICF Etik Kuralları, Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun temel değerlerini (ICF Temel Değerleri) ve ICF Profesyonelleri (tanımlara bakınız) için tüm etik ilkeleri ve etik davranış standartlarını tanımlamaktadır. Bu ICF etik davranış standartlarına uymak, ICF temel koçluk yetkinliklerinin (ICF Temel Yetkinlikleri) ilkini içerir: “Etik bir uygulama görüntüler: koçluk etiği ve standartlarını anlar ve tutarlı şekilde uygular.”

ICF Etik Kuralları,

 

ICF’in temel değerleri ve etik ilkeleri ile tutarlı davranış standartlarını belirleyerek,

Etik yansıtma, eğitim ve karar verme süreçlerine rehberlik ederek,

ICF Etik Davranış İnceleme (ECR) süreci vasıtası ile ICF koçluk standartlarını koruyarak ve anlaşmazlık durumunda karar vererek,

ICF onaylı programlarda ICF etik eğitimi için bir temel sağlayarak,

ICF’in ve global olarak koçluk mesleğinin bütünlüğünü sürdürmesine hizmet eder.

 

ICF Etik Kuralları, ICF Profesyonellerinin kendilerini herhangi bir koçluk etkileşimi içinde ICF Profesyoneli olarak sundukları zaman geçerlidir. Bu, bir koçluk ilişkisinin (tanımlara bakınız) kurulup kurulmadığına bakılmaksızın geçerlidir. Bu Kurallar, koç, koç süpervizörü, mentor koç, eğitimci veya eğitimi devam eden öğrenci koç rollerinde bulunan veya ICF Liderliği rolünde görev yapan ICF Profesyonellerinin ve Destek Personeli (tanımlara bakınız) olarak hizmet veren bireylerin etik yükümlülüklerini tanımlar.

 

Etik Davranış İnceleme (ECR) süreci, ICF Andı gibi yalnızca ICF Profesyonelleri için geçerli olsa da ICF Personeli de etik davranış ve bu ICF etik kurallarını destekleyen Temel Değerler ve Etik İlkelere uymayı taahhüt ederler.

 

Etik olarak çalışmanın zorluğu, üyelerin kaçınılmaz olarak beklenmedik konulara cevap verilmesini, ikilemlerin çözümlenmesini ve sorunların çözümünü gerektiren durumlarla karşılaşacakları anlamına gelir. Bu Etik Kurallar, Etik Kurallara tabi olan kişilere, dikkate alınması gereken çeşitli etik faktörlere yönlendirerek ve etik davranışa yaklaşmanın alternatif yollarını belirlemeyi kolaylaştırarak yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

Etik Kurallarını kabul eden ICF Profesyonelleri, zor kararlar vermeleri veya cesurca davranmaları gerekse bile, etik kararlar vermek için çaba harcarlar.

 

2. TEMEL TANIMLAR

 

“Müşteri” – koçluk alan kişi veya takım/grup, mentorluk veya süpervizyon alan koç veya eğitim almakta olan koç veya koç olacak öğrenci.

“Koçluk”- müşterilere kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünce uyarıcı ve yaratıcı bir süreçte ortaklık yapmak.

“Koçluk İlişkisi” – ICF Profesyoneli ile Müşteri(ler)/Sponsor(lar) arasında her bir tarafın sorumluluklarını ve beklentilerini tanımlayan bir anlaşma veya sözleşme kapsamında kurulan ilişki.

“Etik Kurallar” — ICF Etik Kuralları.

“Gizlilik” – paylaşma izni verilmediği sürece, koçluk sözleşmesi çevresinde elde edilen bilgilerin korunması.

“Çıkar Çatışması” – bir ICF Profesyoneli’nin içinde bulunduğu çoklu çıkarları arasında bir çıkarının bir diğeri aleyhinde olduğu veya onunla çatıştığı durum. Bu durum finansal, kişisel veya farklı olabilir

“Eşitlik” – tüm insanların, sahip oldukları ırk, etnik köken, ulusal köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, din, göç durumu, zihinsel veya fiziksel durumları ve diğer herhangi insani farklılıklarına bakılmaksızın topluma dahil edildiğini, kaynaklara ve fırsata erişimini deneyimlediği durum.

“ICF Profesyoneli” – Koç, Koç Süpervizörü, Mentor Koç, Koç Eğitmeni ve Koçluk Öğrencisi de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı rollerde kendilerini ICF Üyesi veya ICF Unvan Sahibi olarak sunan bireyler

“ICF Personeli” – ICF adına profesyonel yönetim ve idari hizmetler sunan yönetici şirkette sözleşmeli olarak çalışan ICF destek personeli.

“İç Koç” – bir kurumda çalışan ve o kurumun çalışanlarına yarı zamanlı ya da tam zamanlı koçluk yapan kişi.

“Sponsor” – sağlanacak koçluk hizmetlerini ödeyen ve/veya düzenleyen veya tanımlayan kişi/kurum (temsilcileri de dahildir).

“Destek Personeli” – ICF Profesyonelleri için onların müşterilerini desteklemek amacıyla çalışan kişiler.

“Sistemik eşitlik” – etik, temel değerler, politikalar, yapılar ile topluluklar, kuruluşlar, uluslar ve toplumların kültürlerinde kurumsallaşmış cinsiyet eşitliği, ırk eşitliği ve diğer eşitlik türleri

3. ICF TEMEL DEĞERLERİ VE ETİK İLKELERİ

 

ICF Etik Kuralları, ICF Temel Değerlerine (link: https://www.icfturkey.org/icf-hakkinda/icf-global/icf-global-hakkinda/) ve bunlardan gelen eylemlere dayanmaktadır. Tüm değerler eşit derecede önemlidir ve birbirlerini destekler. Bu değerler ilham vericidir ve standartları anlamak ve yorumlamak için kullanılmalıdır. Tüm ICF Profesyonellerinin bu Değerleri tüm etkileşimlerinde sergilemeleri ve yaymaları beklenir.

 

4. ETİK STANDARTLAR

 

ICF Profesyonellerinin mesleki faaliyetlerinde aşağıdaki etik standartlar uygulanır:

 

Bölüm I – Müşterilere karşı sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 

1. Koçluk Müşteri(leri)me ve sponsor(lar)a, ilk toplantıda veya öncesinde koçluğun içeriğini ve gizliliğin içerik ve sınırlarını, finansal düzenlemeleri ve koçluk anlaşmanın diğer tüm koşullarını titizlikle açıklarım ve bunları anlamalarını sağlarım.

2. Koçluk hizmetine başlamadan önce müşteri(leri)mle ve sponsor(lar)la , ilgili tüm tarafların rolleri, sorumlulukları ve haklarını içeren koçluk anlaşmaları/sözleşmeleri yaparım.

3. Üzerinde anlaşıldığı şekilde tüm taraflarla en üst düzeyde gizlilik seviyelerini korurum. Kişisel veri ve iletişim ile ilgili tüm geçerli yasaların farkındayım ve bunlara uymayı kabul ediyorum.

4. Tüm koçluk etkileşimlerimde yer alan tüm taraflar arasında bilgilerin nasıl paylaşıldığı konusunda net bir anlayış oluştururum.

5. Hem Müşteriler hem de Sponsorlar veya ilgili taraflarla, bilgilerin gizli tutulmayacağı koşullar hakkında açık ve net anlayış oluştururum (örneğin, yasadışı faaliyet olması, yasalarca istenmesi, kendine veya başkalarına zarar verme riski olması gibi durumlarda; geçerli mahkeme kararı veya mahkeme celbi uyarınca; vb.). Yukarıdaki koşullardan birinin uygulanabilir olduğuna makul bir şekilde inandığım durumlarda uygun makamları bilgilendirmem gerekebilir.

6. İç Koç olarak çalışırken, koçluk Müşterilerim ve Sponsorlarım ile çıkar çatışmalarını veya potansiyel çıkar çatışmalarını koçluk sözleşmeleri ve sürekli diyalog aracılığınca yönetirim. Bu, kurumsal rolleri, sorumlulukları, ilişkileri, kayıtları, gizliliği ve diğer raporlama gereksinimlerini de içermelidir.

7. Profesyonel etkileşimlerim sırasında oluşturulan elektronik dosyalar ve iletişim dahil olmak üzere tüm kayıtları gizlilik, güvenlik ve mahremiyeti gözeterek ve yürürlükteki kanun ve anlaşmalara uygun bir şekilde muhafaza eder, saklar ve yok ederim. Ayrıca, koçluk hizmetlerinde kullanılan yeni ve gelişen teknolojik gelişmeleri (teknoloji destekli koçluk hizmetlerini) doğru bir şekilde kullanmaya ve çeşitli etik standartların bu teknolojilere nasıl uygulandığının farkında olmaya çaba gösteririm.

8. Koçluk ilişkisinden elde edilen değerde bir değişiklik olabileceğine dair göstergelere dikkat ederim. Olumsuz yönde bir göstergenin olması durumunda ilişkide bir değişiklik yapar veya Müşteri(ler)imi/Sponsor(lar)ımı başka bir koçveya başka bir profesyonel aramaya veya farklı bir kaynak kullanmaya teşvik ederim.

9. Tüm tarafların koçluk ilişkisini, koçluk sürecinin herhangi bir anında herhangi bir nedenle, sözleşmenin hükümlerini dikkate alarak, sona erdirme haklarına saygı gösteririm.

10. Çıkar çatışmasının oluşmasından kaçınmak için, aynı Müşteri(ler) ve Sponsor(lar) ile aynı anda birden fazla sözleşmeye ve ilişkiye sahip olmanın sonuçlarına karşı duyarlıyım.

11. Müşteri ile benim aramdaki kültürel, ilişkisel, psikolojik veya bağlamsal nedenlerden kaynaklanabilecek her türlü güç veya statü farkının ayırdındayım ve bunu etkin bir şekilde yönetirim.

12. Müşterilerime, onları üçüncü taraflara yönlendirmem karşılığında alabileceğim olası ödeme ve/ya farklı yararları açıklarım.

13. Herhangi bir ilişkide kararlaştırılan ücretin miktarı veya biçiminden bağımsız olarak tutarlı bir koçluk kalitesini sağlarım.

 

Bölüm II – Mesleğin Uygulamasına ve performansa yönelik sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 

14. Tüm koçluk etkileşimlerimde ICF Etik Kurallarına uyarım. Etik Kuralları kendimin ihlal etme olasılığımın veya başka bir ICF Profesyonelinin etik dışı davranışının farkına vardığımda, konuyu saygılı bir şekilde, konuya dahil olan kişilerle gündeme getiririm. Bu konuyu çözümlemez ise, konuyu çözüm için resmi bir otoriteye iletirim (ör: ICF Global).

15. Tüm Destek Personelim tarafından da ICF Etik Kurallarına uyulmasını isterim.

16. Sürekli kişisel, mesleki ve etik gelişim yoluyla mükemmelliğe ulaşmayı taahhüt ederim.

17. Koçluk performansımı veya profesyonel koçluk ilişkilerimi bozabilecek, bunlarla çatışabilecek veya bunları etkileyebilecek kişisel sınırlarımı veya durumları farkederim. Alınacak eylemi belirleme konusunda destek isterim ve gerekirse derhal uygun profesyonel desteği araştırırım. Bu eylem, koçluk ilişki(leri)mi bir süre askıya almayı veya sona erdirmeyi de içerebilir

18. Çıkar çatışmalarını veya olası çıkar çatışmalarını, ilgili taraflarla çalışarak, profesyonel yardım arayarak, koçluk ilişkisini geçici olarak askıya alarak veya tamamen sona erdirerek çözerim.

19. ICF Üyelerinin gizliliğini korurum ve ICF Üyelerinin iletişim bilgilerini (e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) yalnızca ICF veya ICF Üyesi tarafından verilen yetkiye uygun bir şekilde kullanırım.

 

Bölüm III – Profesyonelliğe yönelik Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 

20. Koçluk niteliklerimi, koçluk yetkinlik seviyemi, uzmanlığımı, deneyimimi, eğitimi, sertifikalarımı ve ICF Unvan bilgilerimi doğru olarak belirtirim.

21. ICF Profesyoneli olarak sunduklarım, ICF tarafından sunulanlar, koçluk mesleği ve koçluğun potansiyel değeri hakkında yaptığım sözlü ve yazılı açıklamalarda doğru ve gerçek beyanlarda bulunurum.

22. Bu Etik Kurallar tarafından belirlenen etik sorumluluklardan haberdar edilmesi gerekenler ile iletişim kurar ve onlarda farkındalık yaratırım.

23. Etkileşimleri yöneten; net, uygun ve kültürel duyarlılık taşıyan fiziksel veya farklı sınırların farkında olma ve bunları koyma sorumluluğunu taşırım.

24. Müşteri(ler) veya Sponsor(lar) ile hiçbir cinsel veya romantik bağlantıya girmem. Koçluk ilişkimiz için uygun olan yakınlık seviyesine daima dikkat ederim. Konuyu çözümlemek için uygun önlemleri alırım, ya da koçluk ilişkisini sonlandırırım.

 

Bölüm IV – Topluma karşı sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 

25. Tüm faaliyet ve uygulamalarda, yerel kurallara ve kültürel uygulamalara saygılı bir şekilde adalet ve eşitliği koruyarak ayrımcılıktan kaçınırım. Bu, bunlarla sınırlı olmamak üzere yaş, ırk, cinsiyet ifadesi, etnik köken, cinsel yönelim, din, ulusal köken, engellilik veya askeri statü temelli ayrımcılıkları içerir.

26. Yalnızca kendi materyallerimin mülkiyetine sahip çıkarak başkalarının katkılarını ve fikri mülkiyet haklarını tanır ve onurlandırırım. Bu kuralı ihlal etmemin, üçüncü tarafların bana karşı yasal yola başvurmalarına neden olabileceğini biliyorum.

27. Araştırma yaparken ve raporlarken dürüst davranırım ve tanınmış bilimsel standartlar, geçerli konu yönergeleri ve yeterlilik sınırlarım dahilinde çalışırım.

28. Benim ve müşterilerimin toplum üzerindeki etkisinin farkındayım. “Kötü olandan kaçınmak” yerine “iyiyi yapmak” felsefesine bağlıyım.

 

5. ICF PROFESYONELİNİN ETİK ANDI:

 

Bir ICF Profesyoneli olarak, ICF Etik Kurallarının Standartlarına uygun şekilde, koçluk müşterilerime, sponsorlarıma, meslektaşlarıma ve genel olarak topluma karşı etik ve yasal sorumluluklarımı biliyor ve bunlara uyacağımı kabul ediyorum.

 

ICF Etik Kurallarının herhangi bir bölümünü ihlal edersem, ICF’nin tamamen kendi takdiri ile beni bu konuda sorumlu tutabileceğini kabul ediyorum. Dahası, herhangi bir ihlal durumunda ICF’e karşı sorumluluğumun, zorunlu ilave koçluk eğitimi veya farklı eğitimlerin alınması, ICF Üyeliğimin ve / veya ICF Unvanımın kaybı gibi yaptırımları da içerebileceğini kabul ediyorum.

 

Etik Davranış İnceleme Süreci hakkında daha fazla bilgi ve şikayet bildirimleri için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

Link: https://www.icfturkey.org/icf-hakkinda/icf-etik-kurallari/etik-davranis-inceleme-ecr-sureci/

ICF Global Yönetim Kurulu tarafından Eylül 2019’da kabul edilmiştir.

KOÇLUK NEDİR
NE DEĞİLDİR ?
ICF ETİK KURALLARI
NEDİR ?
bottom of page